BELANGRIJK BERICHT: Deze website wordt momenteel herzien. Mogelijk is sommige informatie niet up-to-date. Hier wordt aan gewerkt.

De datum voor de jaarlijkse pleeggrootouder-en-kleinkind-dag voor 2023 is bekend ! Ook dit jaar is de deelname aan deze leuke dag voor grootouders en kleinkinderen gratis.

Deze dag wordt op zaterdag 28 oktober 2023 georganiseerd bij het Van Dieren Ontdekpark in Barneveld.

Link naar het aanmeldformulier: https://forms.office.com/e/yNTdRbJwbU

Op deze bijzondere locatie kunnen de pleegkleinkinderen deelnemen aan een groot aantal workshops en andere activiteiten met dieren. 

Voor de pleeggrootouders, pleegzorgprofessionals en andere deelnemers zijn wij bezig om een interessant programma van lezingen en workshops samen te stellen. En natuurlijk hebben ook de volwassenen de gelegenheid om de dieren te bezoeken en met de verzorgers te spreken
Pleeggrootouderdag 2020

Voor aanmelding: ga naar het aanmeldformulier [Klik hier]

Om het programmaboekje te downloaden:


Pleeggrootouderdag 2019


Broers en zussen bij uithuisplaatsing altijd samen plaatsen, tenzij…

Dat was de titel van het ronde tafelgesprek op 10 september in Den Haag. Uit onderzoek blijkt dat maar 50% van de broers en zussen bij elkaar geplaatst worden. Dit percentage zou moeten stijgen.

Defense for Children,  https://www.defenceforchildren.nl/ en SOS Kinderdorpen, https://www.defenceforchildren.nl/  hebben samen een bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp. Zij willen zo’n  “samen, tenzij” beginsel graag vastleggen in de Nederlandse wet. Het is namelijk het recht van kinderen om zoveel als mogelijk als gezin bij elkaar te blijven.

Samen met vertegenwoordigers van de ministeries van VWS en J&V, professioneels, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen werd verkend hoe dit uitgangspunt beter gewaarborgd kan worden en of een wettelijke bepaling daarbij helpt. Een inspirerende bijeenkomst waarin veel ideeën, meningen en voorstellen zijn verzameld.

De SBPN was in de persoon van bestuurslid Angelika Gessner vertegenwoordigd. Zij heeft toegelicht dat juist pleeggrootouders regelmatig broers en zussen samen opvangen. De SBPN is van mening dat er veel meer oog moet zijn voor de mogelijkheden die grootouders hebben om voor hun kleinkinderen te zorgen wanneer het thuis niet meer kan. Met adequate ondersteuning op maat kunnen veel meer grootouders borgen dat broers en zussen bij elkaar kunnen opgroeien.

Ook is door Angelika verwezen naar de landelijke pleeggrootouder- en kleinkind-dag. De aanwezigen bij deze bijeenkomst zijn door haar uitgenodigd om op die dag met elkaar in gesprek te gaan hoe de mogelijkheden van opgroeien bij grootouders beter benut kunnen worden. We zijn nu al benieuwd naar de uitkomst, dus wordt vervolgd!


Persbericht & uitzending Pauw 12 nov ’18

Aan diverse media hebben wij onderstaand persbericht verspreid. Naar aanleiding van onze pleeggrootouderdag én dit persbericht is het onderwerp ‘Pleeggrootouders’ behandeld in de uitzending van Pauw op maandag 12 november. Aan tafel bij Pauw SBPN-bestuurslid Jos Verhoeven en twee pleeggrootmoeders. Tevens twee pleegkleinkinderen. 

Het persbericht:

Grootouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van knelpunten in de jeugdzorg

Zeer recent in het nieuws:

  • Jeugdzorg opnieuw duurder, deel gemeenten wil minder jongeren doorverwijzen (nos.nl, maandag 5 nov 2018 17:01)
  • Inspectie ziet ernstige risico’s in lange wachtlijsten bij kinderbescherming (nu.nl, dinsdag 6 nov 2018 10:59)
  • Jeugdzorgwerkers bieden Kamerleden een jeugdzorgmanifest aan. De sector luidt de noodklok. Medewerkers maken zich zorgen dat jongeren niet de zorg ontvangen die noodzakelijk is. (Uitzending Pauw, maandag 5 nov 2018 23:00)

Deze noodkreten waren te verwachten door de radicale transitie van de kosten van de jeugdzorg van provincie naar gemeente gepaard gaande met forse kortingen en onevenredige verdelingen van die kosten voor de diverse regio’s.

De Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN) heeft al eerder in de vorm van een manifest een pleidooi gehouden voor de rol die grootouders in de jeugdzorgproblematiek kunnen spelen. Zowel preventief als ook in een vroeg stadium van correctionele en begeleidende kinderopvang. Uiteraard kunnen grootouders niet het volledige hulpverleningspakket bieden, maar wel ondersteunend werken aan hulpverlening door professionele zorgaanbieders. Een belangrijk doel van jeugdhulpverlening is werken aan terugkeer naar de natuurlijke situatie van het kind. Daarbij kunnen de grootouders een belangrijke rol spelen.

Hiervoor is geen zwaar systeem van screening en matching nodig, maar bereidwillige grootouders die met gepaste ondersteuning, hun eigen vlees-en-bloed helpen terugkeren naar een ‘normale’ situatie in de samenleving. Niet iedere situatie vergt een uithuisplaatsing of een ondertoezichtstelling (OTS). Een tijdelijke rustperiode voor zowel ouders als kinderen kan in veel omstandigheden een oplossing bieden.

Ook als het door omstandigheden noodzakelijk is om kinderen (tijdelijk) uit huis te plaatsen is een tweede thuis bij opa en oma een welkome oplossing. Hierdoor kunnen hoge kosten van plaatsing en behandeling aanzienlijk verminderd worden. Natuurlijk zijn daar andere richtlijnen voor nodig en moeten huidige inzichten bijgesteld worden.

In veel landen om ons heen zijn grootouders als alternatief voor de natuurlijke ouders de normaalste zaak van de wereld. Het bijbehorende kostenplaatje voor de betreffende grootouders kan makkelijk verwerkt worden in aftrekposten voor de belasting. Professionele jeugdzorgverleners én grootouders kunnen samen afspraken maken wie welke vorm van hulp verleent aan het kind of de kinderen.,

Natuurlijk is dit geen algemene maatregel die toepasbaar is op álle voorkomende gevallen van Jeugdzorg. Maar als grootouders in 20% van deze problemen een adequate oplossing kunnen bieden, aangestuurd en begeleid door de plaatselijke overheid en de professionele zorgaanbieders, dan kan de jeugdhulpverlening effectiever én efficiënter uitgevoerd worden. Dus meer resultaat bij lagere kosten!

Kortom: Is er een jeugdprobleem? Check dan éérst de mogelijkheden van de grootouders!


Manifest

De SBPN heeft een manifest uitgebracht om minder pleegkinderen in bestandspleeggezinnen te plaatsen maar de kleinkinderen bij hun opa en oma te plaatsen.

Online ondertekening manifest

Of u kunt dit initiatief steunen door Intekenlijst ondersteuning Manifest te printen, op bijeenkomsten te laten ondertekenen en aan ons te retourneren: info@pleeggrootouders.nl