Inleiding

Beste pleeggrootouders en andere geïnteresseerden,

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van het jaar 2016. Ons streven is u ieder kwartaal te voorzien van de meest recente informatie en alle wetenswaardigheden binnen de SBPN. Voor meer algemene informatie over het pleeggrootouderschap verwijzen wij u ook graag naar onze website: https://www.pleeggrootouders.nl/


Pleeggrootouderdag 2016

Deze vindt plaats op zaterdag 29.10.2016 in Veenendaal in de Basiliek, Wiltonstraat 56
De William Schrikker Pleegzorg (WSP) is gastheer van deze dag. Voor het eerst zal de landelijke pleeggrootouderdag gecombineerd worden met de pleegouderdag van een andere instelling, de WSP. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het programma. Veel spannende leuke activiteiten voor de kinderen, workshops en cirkel gesprekken voor de pleegouders. Na afloop van het gezamenlijke programma om 15.30 zal de SBPN met u als pleeggrootouders apart gaan zitten om u op de hoogte te brengen van de plannen van de SBPN.
Bijgevoegd een aanmeldformulier met de vraag ons zo spoedig mogelijk te laten weten of u wilt deelnemen!


Enquête: wat kost een pleegkind

Velen van u hebben deze Enquête ingevuld, waarvoor onze dank! De officiële presentatie van de uitslag zal na het zomerreces gaan plaatsvinden.


Meldactie: Uw boodschap aan van Rijn

Naar aanleiding van een brief aan de staatssecretaris over de positie van pleegouders 1 jaar na de transformatie Jeugdzorg ontvingen we een aantal maanden geleden een uitnodiging om op gesprek te komen, samen met de pleegouderorganisaties LOPOR en NVP. Om hier goed beslagen ten ijs te kunnen komen hebben wij gebruik gemaakt van het middel “meldactie” Dit middel wordt sinds 2015 gebruikt om de mening van pleegouders te vragen over transitie en transformatie van de jeugdzorg.

In mei van dit jaar was het de vraag: uw boodschap aan van Rijn (en aan de gemeenten).
Wij willen de 389 pleegouders die een meldformulier hebben ingevuld hartelijk danken voor hun uitgebreide input!

Een paar van de belangrijkste uitkomsten sommen we hier voor u op:

  • 56 % vindt dat de jeugdhulp verslechterd is. Er is minder tijd en aandacht voor begeleiding en ondersteuning, er is sprake van trage besluitvorming en stroperigheid, en er is gebrek aan expertise en kennis bij betrokkenen.
  • 45% van de pleegouders vindt dat zij niet snel genoeg geholpen worden als zij een zorgvraag hebben.
  • Meer dan de helft dan de pleegouders geeft zijn/haar gemeente een voldoende (een 6 of 7) en 38 % geeft hen een dikke onvoldoende.
  • De onderwerpen die pleegouders graag aan de orde wilden hebben in het gesprek zijn: pleegkinderen die 18 worden, de positie van pleegouders, vergoeding van extra gemaakte kosten, afstemming en coördinatie van de zorg.

Gesprek met staatssecretaris Martin van Rijn

1 juni was het dan zo ver! Een delegatie van het bestuur van de SBPN en vertegenwoordigers van Lopor en NVP zijn op bezoek bij de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Martin van Rijn geweest.

Natuurlijk een prachtige gelegenheid om de zorgen van pleeggrootouders onder de aandacht te brengen en onszelf als SBPN goed te profileren. Dankzij onze voorzitter Mirte, die een boeiend betoog hield, en de aanvullingen van Jos is dat fantastisch gelukt

SBPN op bezoek bij de staatssecretaris

Aandacht voor aanwas en behouden van pleeg(groot)ouders en nazorg
Op 1 juni 2016 zijn onze voorzitter Mirte Loeffen en onze secretaris Jos Verhoeven samen met een vertegenwoordiging van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en van het Landelijk Overleg Pleegouderraden (LOPOR) in gesprek gegaan met staatssecretaris van Rijn van VWS.

Een uur lang mochten we aan hem uitleggen waarom pleegzorg in het algemeen en grootouders in het bijzonder zo belangrijk zijn. Een korte impressie.

Binnen komen bij VWS is niet langer zo rommelig als het was. Eerder stonden er plukjes mensen in rijen in de hal van het gebouw te wachten op hun beurt bij de balie. Nu is de entree in een open hofje waar meerdere baliemedewerkers de bezoekers tegelijkertijd om hun identiteitsbewijs vragen. Met een bezoekerspas kun je vervolgens door een poortje dat naar de ingang van het gebouw leidt. Bommen komen op deze manier nooit verder dan het voorportaal.

Wij mogen gelukkig naar binnen en wachten in de hal waar topambtenaren de laatste actualiteiten doornemen. Een spoedje maakt dat we nog even moeten wachten, maar even later zitten we dan toch tegenover van Rijn, twee van zijn ambtenaren, zijn persvoorlichter en een groot TV scherm met in teletekst alles wat er op de wereld voorvalt. Opvallend is dat van Rijn alle aandacht voor ons heeft en gerichte vragen stelt. Ons pleidooi hangen we op aan drie thema’s:

  1. Hoe zorgen we er voor dat meer kinderen die niet thuis kunnen wonen door pleeg(groot)ouders op worden gevoed?
  2. Hoe zorgen we dat de pleeg(groot)ouders die nu kinderen opvoeden dat ook blijven doen?
  3. Hoe helpen we kinderen in pleeggezinnen die 18 worden op een zorgvuldige manier de weg vinden in de wijde wereld?

Ten aanzien van thema 1

Samen concludeerden we dat er in onze samenleving meer besef nodig is van wat pleeg(groot)ouders kunnen betekenen om te voorkomen dat kinderen in een tehuis opgroeien. Apeldoorn is een voorbeeld van een gemeente waar aan dit besef wordt gewerkt met de werkwijze Inhuis. Hierbij wordt gericht bekeken welke kinderen die nu nog in tehuizen wonen, ook in een gezin kunnen wonen. Ook wordt met vrijwillige steungezinnen voorkomen dat kinderen uit huis moeten.
Staatssecretaris van Rijn heeft toegezegd om deze werkwijze bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder de aandacht te brengen en na te gaan wat mogelijkheden zijn om op meer plekken deze werkwijze te introduceren.

Ten aanzien van thema 2

Pleeg(groot)ouders haken af, of raken uit zicht als hun rechtspositie niet wordt gerespecteerd en ze als vrijwilliger niet gelijkwaardig worden behandeld.
Staatssecretaris van Rijn heeft toegezegd om de maatregelen ter versterking van de positie van pleegouders (opgenomen in de Jeugdwet) in 2017 te evalueren en daar de aanwezige partijen bij te betrekken . Ook zal hij verkennen wat er nodig is voor jeugdhulpinstellingen om de omgang te verbeteren met vrijwillige opvoeders van kinderen in problemen, zoals pleegouders en pleeggrootouders.

Ten aanzien van thema 3

In Nederland wordt een kind dat 18 wordt vaak losgelaten, omdat het meerderjarig is. Dan kunnen er problemen ontstaan, omdat deze kinderen vaak geen financiële buffer hebben en/of een steunend netwerk. Een beschikking voor verlengde pleegzorg na het achttiende levensjaar wordt door gemeenten zelden afgegeven. Staatssecretaris van Rijn heeft toegezegd om de problematiek van pleegkinderen die 18 worden opnieuw op de agenda te zetten met VNG (gemeenten) en branches.

Fijn aan onze concrete actiepunten is dat die aanleiding geven om over een half jaar opnieuw het gesprek aan te gaan. Wat zou het fijn zijn als er dan weer stappen zijn gezet om pleegouders en grootouders die voor hun kleinkinderen zorgen beter te vinden en te behouden voor een zeer belangrijke taak: het grootbrengen van onze kinderen die de toekomst zijn!

Tekst: Mirte Loeffen Voorzitter SBPN
(bovenstaande tekst is goedgekeurd door dir jeugd VWS)


18X18

Op 10 juni heeft de boekpresentatie plaatsgevonden van het boek: 18X18
In het boek komen achttien pleegkinderen aan het woord die op de drempel van volwassenheid staan. Over hun jeugd, waarom ze in een pleeggezin of gezinshuis terechtkwamen, de positieve dingen en de zaken die tegenvielen. Waar staan ze nu en hoe kijken ze naar de toekomst? Fotograaf Ton Hendriks portretteerde de jongeren in hun eigen omgeving. Redactieleden van de pleegzorgtijdschriften Mobiel en WAT?! interviewden hen. Femmie Juffer schreef een inhoudelijk hoofdstuk over het belang van gehechtheid voor pleegkinderen, over hun identiteit en veerkracht.

Een boek dat mooi aansluit bij de onderwerpen die met de staatssecretaris zijn besproken.
Het is een feit dat jeugdhulp ook na 18 jaar belangrijk is, zeker voor pleegkinderen om hen een extra steuntje in de rug te geven voor zij op eigen benen moeten staan.
Het boek is opgestuurd naar de staatssecretaris , een aantal kamerleden en andere bestuurlijk betrokkenen bij pleegzorg.

Ook is gevraagd om het onderwerp 18 plus op de agenda te plaatsen voor het Algemeen Overleg van 30 juni over de decentralisatie van de jeugdhulp met de vraag om verlengde pleegzorg als regel vast te stellen waarvan alleen wordt afgeweken als dat echt niet meer nodig is!


Van het bestuur

Het was weer een druk kwartaal

Buiten de vele vergaderingen en andere zaken waar uw SBPN bestuur acte de préséance heeft verleend zijn we o.a. ook naar de boekpresentatie van de “paraplu voor pleegouders 2” (M.Kramer Leiden)en naar de pleegouderdag van de samenwerkende pleegzorgaanbieders in Overijsel geweest. Ook op deze manier hebben we geprobeerd de SBPN dus U als pleeggrootouders meer bekendheid te geven.
Natuurlijk gaan we hiermee door. Zo zullen we vertegenwoordigd zijn 17 september op de 10 verjaardag van “PLEEGWIJZER Groningen Drenthe” in Assen en 13 oktober op de Alliantie Kind In Huis dag in Barneveld.

Wij zouden het fijn vinden als we elkaar weer zouden ontmoeten op onze SBPN PLEEGGROOTOUDERDAG deze keer op Zaterdag 29 oktober in Veenendaal
Bijgesloten vind u het inschrijf formulier. Komt allen. Dan wordt het weer net zo’n feest als vorig jaar in Zwolle.

Alvast een prettige zomer toegewenst namens uw bestuur: