Beste pleeggrootouders en andere geïnteresseerden,

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van 2018 met daarin de volgende onderwerpen:

 1. In Memoriam Gerard Voerman
 2. SBPN en praktijkverhalen van pleeggrootouders
 3. Overleg met de Belastingdienst
 4. Nieuws van de alliantie ‘Kind in gezin’
 5. Stand van zaken actieplan pleegzorg
 6. Resultaten bestuurlijk overleg van de SBPN met andere partijen
 7. Datum en locatie pleeggrootouderdag 2018 bekend!
 8. Hulpvraag

In Memoriam Gerard Voerman, oud penningmeester en erelid van de SBPN

Op 11 mei 2018 is Gerard Voerman overleden. Vele jaren waren Gerard en zijn vrouw Henny trouwe bezoekers van onze jaarlijkse Landelijk Pleeggrootouder dag en toen onze stichting in 2011 behoefte had aan een nieuwe penningmeester heeft Gerard deze taak op zich genomen en met verve uitgevoerd. De boekhouding van onze stichting werd op een professioneel niveau gebracht, de statuten werden aan de wetgeving getoetst en opnieuw gedeponeerd en we werden een officiële ANBI-organisatie. In vele overlegorganen en op diverse symposia van de Pleeg- en Jeugdzorg in Nederland was hij onze vertegenwoordiger. Medepleeggrootouders met belastingperikelen konden op zijn advies rekenen.

Ons bestuur gaat een ervaren bestuurder en een aimabel mens erg missen. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe bij dit verlies. Dat hij moge rusten in vrede.

SBPN en praktijkverhalen van pleeggrootouders

Wij ontvangen regelmatig enthousiaste verhalen van pleeggrootouders die het zorgen voor hun kleinkinderen vooral als verrijking ervaren, ook al is het soms zwaar. Dankzij de inzet van grootouders bloeien kinderen op en halen zij hun schade in. Grootouders zijn blij dat zij dit voor hun pleegkleinkind kunnen betekenen en bouwen een diepe band met hen op.

Helaas krijgen we ook berichten van grootouders waarin een plaatsing geheel anders verloopt. Dat kleinkinderen soms na jarenlang verblijf bij hun grootouders teruggeplaatst worden bij ouders. Ouders waar veel zorgen over zijn; overplaatsingen zonder dat grootouders exact weten wat de redenen zijn. De communicatie met betrokken partijen verloopt slecht. Grootouders krijgen weinig gehoor voor hun pijn en verdriet. Zij blijven achter met een groot gemis.

Als SBPN zijn we zeer begaan met deze grootouders. In overleggen met ketenpartners benoemen wij regelmatig deze ervaringen en dringen aan op een zorgvuldige respectvolle bejegening met heldere communicatie waarin alle partijen aan het woord komen en er vooral goed geluisterd wordt.

We zien echter geen mogelijkheden om op deze persoonlijke ervaringen in te gaan en stelling te nemen, puur omdat we onvoldoende op de hoogte zijn van alle kanten van het verhaal en ons daarom niet onpartijdig kunnen opstellen. We kunnen wel doorverwijzen en meedenken over welke stappen grootouders zouden kunnen zetten en waar zij mogelijk steun kunnen zoeken. Bij de Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) kan dat altijd. Zie: https://www.akj.nl/welkom/

Mocht u zich in dit verhaal herkennen en behoefte hebben om in contact te komen met grootouders die dezelfde ervaringen hebben, dan kunnen wij hierin wellicht bemiddelen. Laat het ons weten als dat het geval is.

Overleg met belastingdienst                                                      

Ons nieuwe bestuurslid en penningmeester Jack heeft dit voortvarend opgepakt. Op 4 april hebben vertegenwoordigers van belangenverenigingen in de pleegzorg: Nederlandse Vereniging Pleeggezinnen (NVP), Landelijke Organisatie Pleegouderraden (LOPOR) en de SBPN een overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Belastingdienst. Doel van het gesprek was om in gezamenlijk overleg een aantal fiscale zaken rondom pleegzorg te verkennen. 

Geconstateerde zaken die om overleg en verbetering vragen:

 • Pleegouders ervaren regelmatig hinder bij het aanvragen van bepaalde toeslagen voor hun pleegkind en bij het invullen van het belastingformulier.
 • Er worden verschillende definities betreffende de wet- en regelgeving gehanteerd.
 • De informatie op de website van de belastingdienst is niet éénduidig.
 • Bij de Belastingtelefoon worden pleegouders soms van het kastje naar de muur gestuurd, puur omdat medewerkers vaak ook het antwoord niet weten.
 • De diverse kindregelingen lijken niet te gelden voor pleegkinderen omdat pleegouders pleegzorgvergoedingen ontvangen, terwijl deze wettelijk niet als inkomsten mogen worden beschouwdt.

Kortom, pleegouders hebben een grote behoefte aan:

 • Goede informatie.
 • Heldere spelregels.
 • Passende financiële ondersteuning.
 • Maatwerk passend bij de specifieke situaties.

Het gesprek verliep in harmonie en werd beeindigd met de volgende afspraken:

 • Iedere belangenvereniging gaat informeren bij pleeg(groot)ouders waar zij tegenaanlopen,
 • Er komt een vervolggesprek om de gehanteerde begrippen, criteria en definities beter te omschrijven
 • De Belastingdienst gaat in specifieke gevallen de belangenverenigingen benaderen om gezamenlijk tot maatwerkoplossingen te komen, uiteraard binnen de kaders en mogelijkheden van de Belastingdienst.

Op de website van de SBPN vindt u de uitgebreide oproep ons te laten weten waar uw knelpunten met de Belastingdienst liggen.

Nieuws van de Alliantie Kind in Gezin (AKIG)

De missie van Alliantie Kind in Gezin is om in 2020 aan 10.000 uit huis geplaatste kinderen in de residentiële jeugdzorg een duurzaam alternatief te bieden in de vorm van een nieuw ‘thuis’: een passende gezinsvorm. Zie https://www.inhuisplaatsen.nu/. De SBPN is een van de deelnemende partijen aan deze alliantie.

Op de bijeenkomst van 8 maart werd de uitkomst gepresenteerd van de enquête naar de priotering van de Alliantie voor dit jaar. De ambitie om kinderen die niet meer thuis kunnen wonen in gezinsvormen op te vangen wordt ondertussen breed gedragen. De Alliantie Kind in Gezin zal zich daarom meer richten op wat nodig is om inhuisplaatsen zo duurzaam mogelijk te maken. De partners zijn bereid anderen een kijkje in de keuken te geven om van elkaar te leren hoe je in tijden van schaarste toch een duurzame “thuisplek” aan kinderen kunt bieden. Ook zullen de gezamenlijke partners regionale themabijeenkomsten organiseren voor nog meer draagvlak.

De Alliantie zal onverminderd bij politiek en bestuur onder de aandacht blijven brengen wat er nodig is om duurzame hulp in gezinnen te bieden. Om de bewustwording te vergroten, organiseren zij onder meer begin 2019 de uitreiking van een prijs voor de gemeente die de belangrijkste bijdrage levert aan duurzaam inhuis plaatsen.

Stand van zaken Actieplan pleegzorg, in opdracht van het ministerie van VWS

Het actieplan pleegzorg van VWS heeft als doel om de pleegzorg in Nederland te verbeteren. De SBPN is een van de samenwerkende partijen om dit gezamenlijke doel te bereiken. Zie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2017/05/30/actieplan-pleegzorg-2017-2018 om dit actieplan in te zien.

Op 22 maart is de kerngroep van het actieplan pleegzorg bij elkaar gekomen. Geconstateerd werd dat er veel gebeurt! Voor iedere actielijn is een werkgroep actief. De actuele stand van zaken is besproken.

 • Thema ‘meer continuiteit en het voorkomen van breakdown’: hiervoor is een project gaande waar 10 pleegzorgvoorzieningen bij betrokken zijn.
 • Thema ‘verlengde pleegzorg’: de bestuurlijke afspraak gaat per 1 juli 2018 in. Dit betekent dat pleegzorg standaard verlengd wordt tot 21 jaar en indien nodig tot 23 jaar! Op dit moment zijn de gemeenten bezig het beleid aan te passen en concrete werkafspraken met de pleegzorgvoorzieningen te maken.
 • Thema ‘positie van pleegzorg’ er ligt een opdracht om de wet verbetering positie pleegouders te evalueren. Deze wet is in juli 2013 ingegaan en grotendeels verwerkt in de nieuwe jeugdwet. De evaluatie moet inzicht geven of alle onderdelen van de wet ook daadwerkelijk tot ieders tevredenheid gewaarborgd zijn in de praktijk. De SBPN zal zeker als informatiebron optreden, zodat de grootouder specifieke knelpunten ook aan de orde komen.
 • Thema ‘toerusten van pleegouders’: hieraan werd breed aandacht besteed in de werkconferentie: “Versterken van de kracht van pleegouders” op 31 mei. Ons bestuurslid Pieta heeft hieraan deelgenomen. Het belang van blijven leren en ontwikkelen uitgaande van de behoeften van (pleeg)grootouders werd benadrukt. Afgesproken is dat de verschillende organisaties gebruik gaan maken van elkaars kennis en expertise als het gaat om leren. Pleegouders, pleegzorgvoorzieningen, gemeenten en belangenverenigingen werken samen aan het versterken van de kracht van pleegouders.

Resultaten bestuurlijk overleg van de SBPN met andere partijen

De SBPN heeft ingebracht dat de klachten van pleeggrootouders lijken toe te nemen. Grootouders lopen tegen drempels aan om gefaciliteerd te worden, bijvoorbeeld bij crisisplaatsingen. Deze worden als vanzelfsprekend gezien. Vergoeding en begeleiding volgen pas in een veel later stadium, soms helemaal niet.

Ook zijn grootouders te weinig in beeld bij voorzieningen. Er wordt te weinig actief gezocht naar grootouders. We hebben meer pleeggezinnen nodig. Er is onbenut potentieel onder pleeggrootouders. Het door de SBPN opgestelde manifest onderstreept dit.

Als oplossingsrichtingen zijn de volgende suggesties gedaan:

 • Op casusniveau: feedback naar de pleegzorgorganisatie in de buurt. Dan kan die organisatie contact opnemen met wijkteam en/of GI.
 • Signaal agenderen in het Landelijk Overleg Pleegzorgaanbieders van Jeugdzorg Nederland
 • Actiever zoeken. Het filmpje dat door de pleegzorgaanbieder Lindenhout is gemaakt in het kader van een werkbezoek van minister Hugo de Jonge helpt daar bijvoorbeeld bij. Hoe kunnen we dat nog beter benutten?
 • Wake up call bij grootouders zelf. Aandachtspunt voor werving: potentieel binnen families, specifiek grootouders.

Wordt vervolgd!

Pleeggrootouderdag 2018: Datum en locatie zijn bekend!

Onze jaarlijkse pleeggrootouderdag wordt op woensdag 31 oktober gehouden in Jeugddorp de Glind bij Barneveld. De Rudolphstichting, waarvan het jeugddorp onderdeel is, faciliteert ons dit jaar. Heel erg fijn!

De enquete die wij over de wensen voor de pleeggrootouderdag hebben gehouden, liet zien dat de meesten van u graag een pleeggrootouderdag willen met: gezelligheid, ontmoetingen met andere pleeggrootouders, leerzame workshops en vooral pret voor de kinderen! Daar zullen we dit jaar dus als vanouds voor zorgen. Hou deze dag vrij! Nadere info volgt.

Hulpvraag

Wij zijn nog op zoek naar pleeggrootouders met financiële en juridische kennis die ons bestuur willen komen versterken. Een bijdrage aan ons werk is altijd welkom. Dit kan in de vorm van een tekstuele bijdrage aan onze nieuwsbrief (gedicht, anekdote of mooie foto).

Rest ons u een goede zomer toe te wensen!