Nieuwsbrief 2018 1e kwartaal

Beste pleeggrootouders en andere geïnteresseerden,

Het is al weer lang geleden dat u een nieuwsbrief van ons hebt ontvangen. In onze aankondiging van de pleeggrootouderdag 2017 heeft u kunnen lezen wat de oorzaak hiervan is. Het bestuur is afgelopen jaar om allerlei reden uitgedund.

  • Guus Vrancken heeft zich terug getrokken uit het bestuur maar deelt nog wel op persoonlijke titel zijn kennis met ons en u.
  • Gerard Voerman moest om gezondheidsredenen zijn taken overdragen.

We danken beiden enorm voor hun grote inzet in de afgelopen jaren. Het is een grote aderlating voor ons.

De oproep aan u om ons te komen versterken heeft geleid tot in ieder geval al één nieuw bestuurslid waar we erg blij mee zijn: Jack van Grunsven. Met veel energie en veel praktische ideeën uit de ICT-wereld levert hij nu al een belangrijke bijdrage aan de SBPN! Toch zijn er nog niet. We kijken vooral uit naar iemand die fiscaal/juridisch onderlegd is. Veel van de vragen die ons bereiken hebben hiermee te maken.

Dus heeft u tijd en inspiratie om bestuurslid te worden laat het ons weten (ook als u niet van het fiscaal juridische bent) !    

Actieplan pleegzorg

Mei 2017 heeft oud staatssecretaris M. van Rijn het actieplan pleegzorg 2017/2018 ingediend. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met Jeugdzorg NL (JN), de Nederlandse vereniging voor pleeggezinnen (NVP), het Nederland Jeugdinstituut (NJI), de ministeries van VWS en J&V, het Landelijk Overleg Pleegouderraden (LOPOR) en de SBPN.

Het actieplan behelst vier lijnen:

  1. Actielijn 1: Continuïteit en stabiliteit, ook na het 18e jaar.
  2. Actielijn 2: Toerusten van pleegouders.  
  3. Actielijn 3: Werven en screenen van pleegouders.
  4. Actielijn 4: De positie van pleegzorg als vorm van jeugdhulp.

Wij zijn blij dat het na een lange aanloop toch gelukt is om dit plan te lanceren. Vorig jaar is er voortvarend door VWS een start gemaakt met het oprichten van actiegroepen die de lijnen verder uitwerken. Op 8 maart vindt een bestuurlijk overleg plaats waarin naast de SBPN de NVP, Lopor en het JN zitting hebben. Het actieplan staat dan ook nadrukkelijk op de agenda.

Betaalde pleegzorg tot 21 jaar

Positief nieuws uit regeringskringen: Onze nieuwe minister van volksgezondheid, Hugo de Jonge, verraste ons vorige maand met de uitspraak dat hij vindt dat pleegkinderen tot hun 21ste bij hun pleegouders moeten kunnen blijven wonen. Hij heeft de daad bij het woord gevoegd en laat nu uitzoeken of voor de verlenging een wijziging van de jeugdwet nodig is of dat bestuurlijke afspraken voldoende zijn. Hij is van mening dat de pleegzorgvergoeding standaard tot 21 jaar moet worden uitgekeerd. De SBPN juicht dit natuurlijk toe en zal een actieve bijdrage leveren aan de  verkenning die de minister van plan is!

Alliantie kind in gezin

Weet u het nog? De alliantie is ontstaan vanuit de gedachte dat ieder kind dat niet bij zijn ouders kan opgroeien recht heeft op een plek in een gezinsvorm die warmte, huiselijkheid en kleinschaligheid biedt. Een pleeggezin of een gezinshuis met vaste verzorgers waar het kind zich aan kan hechten. Uit onderzoek blijkt echter dat het aantal pleegouders terug loopt terwijl plaatsingen in een residentiële instelling stijgen. Een zeer zorgelijke ontwikkeling! De vraag is waar dat aan ligt.

  • Zou de overgang van de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp en jeugdzorg naar de gemeenten hiermee te maken hebben?
  • Is er  vrees om hoofdelijk aangesproken te worden mocht het kind iets overkomen?
  • Wordt er minder gekeken en/of gezocht naar mogelijkheden binnen de familie, bij grootouders? Is er voldoende kennis bij gemeenten?

De SBPN vindt het belangrijk hierover mee te denken en in actie te komen. Op 8 maart wordt in het overleg van de Alliantie Kind in Gezin met alle partners hierbij stil gestaan en de strategie voor de komende tijd bedacht. We houden u op de hoogte.

Een nieuwe online enquête met de vraag: hoeveel kost een pleegkind?

De SBPN heeft vorig jaar een onderzoek laten uitvoeren door Saxion onder leiding van Lector Social Work, DR. J.J.W. de Swart naar de kosten van een pleegkind. Het rapport met de titel “De hoogte zijn we onderhand zoek”  heeft landelijk veel aandacht gekregen. Op de pleeggrootouderdag 2017 is het rapport officieel overhandigd aan Paul Crombeen van VWS. Veel van u zullen er ook aan mee hebben gewerkt.

Inmiddels heeft het ministerie van VWS het onderzoeksbureau Ecorys gevraagd om opnieuw een onderzoek te doen naar deze kwestie omdat VWS naast de kosten ook informatie wil over de vergoedingen en de kosten voor 18+. Voor dit onderzoek wordt ook de medewerking van pleegzorgaanbieder en gemeenten gevraagd en hun financiële samenwerking belicht.

We hopen dat u wederom uw medewerking wilt verlenen. Veel aandacht voor het financiële aspect waar pleegouders mee te maken hebben lijkt ons niet verkeerd. We denken dat de SBPN al een goede zet in die richting heeft gegeven en er wellicht mede voor gezorgd heeft dat het een speerpunt in het actieplan van VWS is geworden.

Website SBPN

Wij zijn van mening dat onze website verouderd is en niet optimaal bijgehouden. Hier willen we graag verandering in aanbrengen. Samen met ons nieuwe bestuurslid Jack zijn we bezig de website geheel te vernieuwen, overzichtelijker te maken met meer gebruiksmogelijkheden en up to date. Het resultaat zult u hopelijk gauw zien!

Pleeggrootouderdag 2017 en 2018

De pleeggrootouderdag 2017 was een groot succes mede dankzij “Max maakt mogelijk” die deze dag voor pleeggrootouders en hun kleinkinderen faciliteerde. Met z’n allen waren we in Hilversum in het Mediapark bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. In de ochtend verzorgde de SBPN een aantal lezingen, werden de kinderen begeleid door medewerkers van “Max maakt mogelijk ” bij allerlei workshops en ’s-middags had iedereen gratis toegang tot het Experience Center van Beeld en Geluid om de wereld van de media te ontdekken. U heeft allen een uitgebreid verslag van de dag ontvangen.

 Nu zijn we eigenlijk wel benieuwd wat uzelf van deze dag vond. Was het een dag naar uw zin? Vindt u dat een pleeggrootouderdag vooral gezellig moet zijn met een “pretprogramma”, behalve voor de kleinkinderen ook voor u? Of houdt u meer van een gedegen inhoudelijk programma met workshops en informatie over allerlei pleegzorgkwesties?

Wilt u ons laten weten in welke vorm u de pleeggrootouderdag 2018 het liefst zou willen hebben? Dan proberen we er zo goed mogelijk aan te voldoen. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een link naar een enquête die we hebben opgesteld. Het zou fijn zijn als u de tijd vindt om die meteen even in te vullen. Het duurt niet langer dan 5 minuten! Bij voorbaat dank.

Klik hier om naar de digitale enquete te gaan

Tot slot

Het is fijn dat u zich heeft aangesloten bij de SBPN. Het zou ook erg leuk zijn om uw belevenissen, vragen of inzichten te kunnen delen. Heeft u tekst voor de nieuwsbrief? Lever deze aan bij Angelika Gessner, onze hoofdredacteur. Zij zorgt dan dat uw bijdrage pleeggrootouders in het hele land bereikt.